In search of customers


11th Dec, 2016 | Tourism Mail Crew


A vendor walks around the Patan Durbar Square to sell oil on Sunday, December 11, 2016.

t]n af]s]/ Jofkf/ kf6g b/af/ If]qdf t]n af]s]/ ljqmL ub}{ Jofkf/L . rf/ bzsb]lv kf6gsf ljleGg 7fpFdf t]nsf] Jofkf/ u/]/ hLljsf]kfh{g u/]sf] Jofkf/L atfpF5g . tl:a/ M ;l~rtf l3ld/], /f;;